OC FIRMY

Odpowiedzialność bez obaw – solidne OC chroni Cię na każdym kroku

 

Dowiedz się więcej

JAK
UBEZPIECZYĆ
OC FIRMY?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) działalności gospodarczej chroni przed szkodami finansowymi, wynikającymi z odpowiedzialności prawnej firmy za szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich mieniu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Głównym jego celem jest zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, które mogą wyniknąć z błędów, zaniedbań lub szkód wyrządzonych przez firmę lub jej pracowników w trakcie wykonywania związanych z działalnością gospodarczą czynności.


Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje szereg ryzyk związanych z konkretną branżą lub rodzajem działalności. Przykłady sytuacji, w których ubezpieczenie OC firmy może być istotne, to m.in.: szkody powstałe w wyniku wypadków przy obsłudze klientów, błędy w wykonaniu usług, zniszczenie mienia klientów lub innych osób. W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowana osoba może zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela, który w ramach polisy OC działalności gospodarczej pokryje koszty naprawy szkody lub wypłaci odszkodowanie.

Szczegóły zakresu i postępowania dla danego towarzystwa ubezpieczonego będą opisane w udostępnionych przez to towarzystwo Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dostępnych w dokumentach. Zakres i definicje mogą się różnić pomiędzy towarzystwami, dlatego przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z OWU.

Podczas wybierania ubezpieczenia OC działalności gospodarczej istnieje kilka istotnych czynników, na które warto zwrócić uwagę:


1. Suma ubezpieczenia 

Jest to najwyższa kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w przypadku roszczenia. Ważne jest, aby suma ta była odpowiednio wysoka, by pokryć ewentualne koszty szkód. Warto zauważyć, że dla każdej klauzuli (czyli dodatkowego warunku lub rozszerzenia) może być określona odrębna suma ubezpieczenia, która uwzględnia specyfikę ryzyka związanego z daną klauzulą. Odpowiedni dobór sum ubezpieczenia dla wszystkich potrzebnych klauzul (opisane w pkt. 4) będzie gwarantował zabezpieczenie na oczekiwanym poziomie.


2. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Dobór odpowiednich kodów PKD jest kluczowy dla ubezpieczenia OC firmy, ponieważ pozwala ubezpieczycielowi na dokładną ocenę ryzyka i dostosowanie polisy do konkretnych potrzeb i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.
Przeanalizuj PKD i znajdź kody, które najlepiej odpowiadają rodzajom działalności Twojej firmy. Skoncentruj się na czynnościach, które są wykonywane w ramach Twojego biznesu. Jeśli wystąpi szkoda związana z kodem PKD nie podanym przy zawieraniu umowy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, natomiast dodanie kodów PKD, których nie będziemy wykonywać, może niepotrzebnie zwiększyć wysokość składki ubezpieczeniowej.

Pamiętaj, że dla towarzystwa ubezpieczeniowego liczy się działalność, którą rzeczywiście wykonujesz, a nie wszystkie PKD, które masz wpisane w CEIDG lub KRS.


3. Wyłączenia (sprawdź w OWU)

Zapoznaj się z listą wyłączeń i ograniczeń w polisie. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, lub, które są objęte pewnymi warunkami. Przeczytaj je uważnie, aby wiedzieć, jakie są ograniczenia ubezpieczenia.

Ten sam kod PKD może obejmować różne rodzaje działalności gospodarczej i może okazać się, że mimo odpowiedniego wyboru kodu PKD ubezpieczyciel nie obejmie ochroną zdarzeń, które najbardziej Cię interesują, ponieważ ujął je w wyłączeniach. Na szczęście wiele z tych wyłączeń można anulować dzięki wprowadzeniu dodatkowych klauzul rozszerzających zakres (opis w pkt 4).


4. Zakres ubezpieczenia i rozszerzenia (sprawdź w OWU)

Podstawowy zakres ubezpieczenia OC firmy zawiera pewne wyłączenia, czyli sytuacje lub ryzyka, które nie są objęte ochroną polisy. Dla uzyskania zakresu ochrony, który będzie odpowiadał specyfikacji wykonywanej działalności, często konieczne będzie dodanie odpowiednich klauzul rozszerzających ochronę.

Klauzule różnią się w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju działalności. Poniżej kilka przykładów najczęściej spotykanych:

OC za produkt obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wadliwego produktu, jego działania lub niewłaściwego oznakowania. Szczególnie istotne dla firm, które produkują, importują, dystrybuują lub sprzedają produkt;

OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi szczególnie istotne dla firm, które świadczą usługi u klienta lub korzystają z mienia klienta w trakcie realizacji usługi (np. warsztaty, usługi remontowe i budowlane);

OC pracodawcy obejmuje odszkodowania dla pracowników, którzy doznali obrażeń w wyniku wypadku przy pracy;

OC najemcy nieruchomości/ruchomości chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone w wynajmowanej nieruchomości/ruchomości. Szczególnie istotne dla firm, które do działalności wypożyczają sprzęt albo prowadzą działalność w najmowanej nieruchomości;

rozszerzenie zakresu terytorialnego dla firm prowadzących działalność również poza granicami RP;

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców;

OC za szkody mające postać czystych strat finansowych chroni za szkody inne niż osobowe i rzeczowe;

OC za szkody w środowisku;

OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.


5. Franszyzy

Towarzystwo ubezpieczeniowe, w zależności od ustaleń, może przy wypłacie odszkodowania zastosować franszyzę (kwotę, od której rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela).

Rozróżniamy dwa jej rodzaje:
franszyza redukcyjna – gdy kwota szkody przekracza kwotę franszyzy, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, pomniejszone o wysokość franszyzy (udział własny);

franszyza integralna – gdy kwota szkody przekracza kwotę franszyzy, to ubezpieczyciel wypłaca pełne odszkodowanie (bez udziału własnego).

Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują możliwość zniesienia franszyz lub zamianę redukcyjnych na integralne. W takiej sytuacji zostanie wypłacone odszkodowanie w całości (jeżeli przekroczy ewentualną franszyzę integralną).

Warto zwrócić uwagę, że klauzule mogą zawierać franszyzy o różnych wysokościach, a niektóre klauzule nie będą miały możliwości ich zniesienia/zamiany. W takiej sytuacji ubezpieczający nadal będzie musiał pokryć określoną część kosztów szkody z własnej kieszeni, zgodnie z ustalonymi warunkami franszyzy.