MAJĄTEK FIRMY

Bezpieczeństwo dla Twojego biznesu – zabezpiecz majątek, zainwestuj w spokojną przyszłość!

Dowiedz się więcej

JAK
UBEZPIECZYĆ MAJĄTEK FIRMY?

Ubezpieczenie majątku firmy jest formą ochrony finansowej, która ma na celu zabezpieczenie aktywów materialnych przed różnymi ryzykami, takimi jak pożar, kradzież, zalanie i wieloma innymi.

Głównym celem ubezpieczenia majątku firmy jest możliwość jej odbudowy finansowej i przywrócenia jej działalności bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów. Posiadanie ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa, zapewniając ochronę finansową w przypadku wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie to może obejmować różne elementy majątku firmy, takie jak budynki, maszyny, sprzęt, środki obrotowe czy mienie osób trzecich.

Szczegóły zakresu i postępowania dla danego towarzystwa ubezpieczonego będą opisane w udostępnionych przez to towarzystwo Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dostępnych w dokumentach. Zakres i definicje mogą się różnić pomiędzy towarzystwami, dlatego przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z OWU.

Podczas ubezpieczania majątku firmy istnieje kilka ważnych czynników, na które warto zwrócić uwagę:


1. Własność

Zagadnienie własności ma istotne znaczenie w kontekście ubezpieczenia zwłaszcza jeśli firma wynajmuje budynek, w którym prowadzi działalność. W takim przypadku ubezpieczamy mienie należące do naszej firmy, a właściciel budynku ubezpiecza swoje.

Ustalenie, które elementy mienia należą do najemcy, a które do właściciela, jest kluczowym aspektem przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych. To pomaga w precyzyjnym określeniu, które elementy powinny być objęte ubezpieczeniem firmy, a które ubezpieczeniem właściciela nieruchomości.
Jeżeli ponieśliśmy wydatki na wykończenie wnętrz, remonty budowlane lub adaptacyjne a nie jesteśmy właścicielem budynku, wtedy możemy ubezpieczyć tzw. nakłady inwestycyjne.

Niektórzy właściciele mogą wymagać od najemców posiadania polisy, która obejmuje ochroną budynek. W takim przypadku możemy zakupić taką (jesteśmy ubezpieczającym), w której ubezpieczonym jest właściciel. Wówczas zawieramy dwie odrębne polisy – jedna dla naszej firmy i druga dla właściciela nieruchomości.

Jeżeli Twoja firma jest właścicielem budynku, w którym prowadzi działalność, wówczas można ubezpieczyć całe mienie firmy na jednej polisie ubezpieczeniowej.

 

2. Sumy ubezpieczenia

Należy dokładnie określić wartość i rodzaj majątku firmy (opis w pkt. 5), który chcesz ubezpieczyć. To ważne, aby mieć właściwą ocenę wartości swojego majątku, by ubezpieczenie było adekwatne. Zaniżone sumy ubezpieczenia mogą prowadzić do niedostatecznego odszkodowania w przypadku szkody, podczas gdy zbyt wysokie będą wiązać się z wyższymi składkami.

 

3. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Dobór odpowiednich kodów PKD do ubezpieczenia majątku firmy jest ważnym krokiem, który może wpłynąć na wysokość składki, z powodu oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i możliwością wystąpienia szkody.
Przeanalizuj Polską PKD i znajdź kody, które najlepiej odpowiadają rodzajom działalności wykonywanej w danej lokalizacji.

 

4. Zakres ubezpieczenia (sprawdź w OWU)

Upewnij się, że ubezpieczenie obejmuje szkody, które mogą wystąpić w twojej firmie, takie jak pożary, kradzieże, zalania itp. Sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać odszkodowanie. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (np. większość firm, aby ubezpieczyć mienie od kradzieży wymaga dodatkowego zabezpieczenia okien na parterze).

 

5. Rodzaj mienia/definicje (sprawdź w OWU)

Przy określaniu, jaki rodzaj mienia firmowego chcesz ubezpieczyć, warto zwrócić uwagę na to, że firmy ubezpieczeniowe mogą mieć nieco różne klasyfikacje rodzajów mienia i stosować własne definicje. Jeśli już ustalimy co chcemy ubezpieczyć, sprawdzamy w definicjach do jakiego rodzaju mienia należy dana rzecz.

Podstawowe rodzaje mienia firmowego to:
– budynek/lokal;
– maszyny, urządzenia i wyposażenie;
– nakłady inwestycyjne;
– środki obrotowe;
– wartości pieniężne;
– mienie osób trzecich;
– mienie osobiste pracowników.

 

6. Wyłączenia (sprawdź w OWU)

Jak w każdym ubezpieczeniu, ważne jest szczególne zwrócenie uwagi na wyłączenia, czyli sytuacje, zdarzenia lub straty, które nie podlegają pokryciu przez polisę ubezpieczeniową. Zapoznaj się z listą wyłączeń i ograniczeń w polisie, aby wiedzieć, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

 

7. Rodzaj sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie firmy może być zawarte na sumę stałą lub na pierwsze ryzyko.

Ubezpieczenie na sumę stałą oznacza, że suma ubezpieczenia odpowiada wartości wszystkich przedmiotów ubezpieczonych i stanowi maksymalną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku niedoubezpieczenia, czyli gdy wartość mienia jest wyższa niż suma ubezpieczenia, odszkodowanie jest pomniejszane proporcjonalnie do zaniżenia wartości (nawet jeżeli szkoda jest niższa niż suma ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko oznacza, że suma ubezpieczenia odpowiada maksymalnej wartości jednorazowej pierwszej szkody i nie musi być zgodna z wartością całego mienia. W przypadku szkody nieprzekraczającej sumy ubezpieczenia, odszkodowanie jest wypłacane w pełnej wysokości bez stosowania proporcji.

Rodzaj sumy ubezpieczenia najczęściej zależy od mienia oraz typu ryzyka, na jakie to mienie ubezpieczamy i jest sprecyzowany w OWU (czasem ubezpieczający ma wybór). Warto to dokładnie sprawdzić, ponieważ ma to istotny wpływ na wysokość odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.
Najczęściej na sumy stałe ubezpieczamy: nieruchomości, maszyny, urządzenia i wyposażenie od zdarzeń losowych, a na pierwsze ryzyko: mienie osób trzecich, mienie pracowników, wartości pieniężne oraz kradzież.

 

8. Wartość wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel (w zależności od ustaleń przy zawieraniu polisy) może wypłacać odszkodowanie:

– w wartości odtworzeniowej (nowej), czyli kosztu odbudowy lub zakupu nowego mienia tego samego rodzaju i jakości, co mienie zniszczone lub utracone w wyniku szkody;

– w wartości rzeczywistej, czyli wartości odtworzeniowej pomniejszonej o zużycie techniczne lub ekonomiczne mienia. Jest to wartość, jaką mienie
mogłoby mieć na rynku wtórnym, a niekoniecznie odpowiada kosztowi zakupu nowego mienia;

– w wartości księgowej, czyli wartości zapisanej w ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa, która uwzględnia koszt zakupu i odpisy amortyzacyjne.

Wartość odtworzeniowa jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć pełną ochronę swojego majątku i nie ponosić dodatkowych kosztów w przypadku szkody. Jest ona zwykle wyższa niż wartość rynkowa czy rzeczywista, co może mieć odzwierciedlenie w wyższej składce. Jednak wartość odtworzeniowa nie zawsze jest dostępna dla wszystkich rodzajów mienia, np. gdy mają one wysoki stopień zużycia technicznego.

 

9. Franszyzy

Towarzystwo ubezpieczeniowe, w zależności od ustaleń, może przy wypłacie odszkodowania zastosować franszyzę (kwotę, od której rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela).

Rozróżniamy dwa jej rodzaje:
franszyza redukcyjna – gdy kwota szkody przekracza kwotę franszyzy, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, pomniejszone o wysokość franszyzy (udział własny);

franszyza integralna – gdy kwota szkody przekracza kwotę franszyzy, to ubezpieczyciel wypłaca pełne odszkodowanie (bez udziału własnego).

Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują możliwość zniesienia franszyz lub zamianę redukcyjnych na integralne. W takiej sytuacji zostanie wypłacone odszkodowanie w całości (jeżeli przekroczy ewentualną franszyzę integralną).