REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem, abyś mógł/mogła korzystać z naszych usług w pełni świadomie i bezpiecznie

REGULAMIN

1. Serwis internetowy insureo.pl obsługiwany jest przez firmę Łukasz Barnaś z siedzibą w Krakowie, NIP: 677-216-64-71, REGON: 120676693 (zwaną dalej  „Administrator” lub „Agent” ).

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu insureo.pl (zwanego dalej
Serwis” ),  a także usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu (zwanych dalej „Usługi” ).

Użytkownik korzystający z Serwisu i Usług akceptuje niniejszy regulamin.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu.


2. Serwis przeznaczony jest dla osób zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową firmy (zwanych dalej „Użytkownik” ).

Oferty przygotowuje Agent Ubezpieczeniowy (zwany dalej „Agent” ). Informacja o Agencie umieszczona jest w dalszej części regulaminu.


3. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Użytkownik nie będzie podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot oraz nie będzie podawać wprowadzających w błąd, nieprawdziwych informacji.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogą zakłócić działanie Serwisu.


4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie i decyzje podejmowane na ich podstawie.

Wszystkie materiały i informacje znajdujące się w Serwisie stanowią własność Administratora i podlegają prawu autorskiemu.


5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu, a także zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu oraz Usług.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w działalności, przerwę w działalności, utratę zysków lub wartości firmy powstałe w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu lub Usług.


6. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu, może uzyskać oferty ubezpieczeń dla swojej firmy.

Przed wypełnieniem formularza użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować regulamin.

a) W celu uzyskania oferty użytkownik wypełnia formularz i podaje dane dotyczące jego firmy.

Wypełnienie formularza jest bezpłatne oraz nie jest zawarciem umowy ubezpieczenia ani zobowiązaniem do jej zawarcia.

Użytkownik zobowiązuje się do podania danych aktualnych, prawdziwych i kompletnych.

b) Na podstawie uzyskanych informacji Agent przygotowuje Analizę Potrzeb Klienta oraz na jej podstawie przygotuje oferty ubezpieczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych współpracujących z Agentem.

W celu przygotowania ofert, agent przekazuje dane klienta do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych zamieszczona jest w regulaminie w części „Informacje o Agencie Ubezpieczeniowym”. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe dostępne są na stronie https://insureo.pl/dokumenty.

Agent zastrzega sobie możliwość nieprzygotowania ofert lub przedstawienia tylko jednej oferty, najczęściej jest to spowodowane ograniczeniami, jakie wprowadzają Towarzystwa Ubezpieczeniowe dla niektórych rodzajów działalności.

c) Po przygotowaniu ofert ubezpieczeń (w ciągu jednego dnia roboczego) Agent prześle je do Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w wiadomości e-mail.

d) Po otrzymaniu Ofert Użytkownik wybiera jedną z nich za pośrednictwem Serwisu.

Przed zawarciem umowy klient otrzymuje obiektywne  informacje  o produkcie  ubezpieczeniowym w celu podjęcia świadomej decyzji.

Wszystkie informacje wymagane na mocy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 2017 r. dostępne są w niniejszym regulaminie oraz na stronie https://insureo.pl/dokumenty.

e) Użytkownik, w ciągu jednego dnia roboczego od wyboru Oferty, otrzyma e-mail od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zawierający link umożliwiający sfinalizowanie zakupu Polisy oraz jej opłacenie.


7. Wszystkie oferty przygotowane przez Agenta pochodzą od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a umowy ubezpieczeń są zawierane z tymi Towarzystwami.

Agent wykonuje czynności agencyjne na podstawie pełnomocnictw dostępnych na stronie https://insureo.pl/dokumenty.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Łukasz Barnaś z siedzibą przy ul. Na Błonie 11A/26, 30-147 Kraków, wykonująca działalność przy ul. Zarzecze 109, 30-134 Kraków.

Kontakt z administratorem w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu: kontakt@insureo.pl lub pisemnie na adres ul. Zarzecze 109, 30-134 Kraków.

 

Przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przygotowania oferty.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • przygotowania oferty ubezpieczenia
  • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia
  • obsługi zawartych ubezpieczeń
  • archiwalnym będącym realizacją umów agencyjnych
  • oferowania produktów i usług, za dobrowolną zgodą

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia oraz do momentu wynikającego z przepisów prawa. W  pozostałych przypadkach Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  wycofania zgody.

 

Przekazywanie danych

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom innym niż Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Do Towarzystw Ubezpieczeniowych dane przekazywane będą w celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej.

 

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

 

 

Agent ubezpieczeniowy działający pod firmą: Łukasz Barnaś z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Błonie 11a/26, wykonującą działalność przy ul. Zarzecze 109, 30-134 Kraków – dalej „Agent ubezpieczeniowy” działa na rzecz następujących zakładów: Allianz, Compensa, ERGO Hestia, Generali, InterRisk, Link4, PZU,  TUZ, Uniqa, Warta, Wiener.

 

 

Agent ubezpieczeniowy wpisany jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: 11188202/A; rejestr dostępny jest na stronie knf.gov.pl.

 

Wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych można sprawdzić, wchodząc na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego pod adres https://au.knf.gov.pl/Au_online/ i wpisując wymagane dane.

 

 

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, ani też żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji albo udziałów Agenta ubezpieczeniowego, uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

 

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia Agent ubezpieczeniowy otrzymuje jako wynagrodzenie:

  • prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej,
  • premię uzależnioną od osiągniętych wyników.
 

Klient ma prawo złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa.